ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY PMS NĂM 2023

Ngày 27/04/2023, tại Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tham dự Đại hội có đại diện của các cổ đông PVMR, HIAP SENG, BSR, CFTD, JGC.

Tại Đại hội, Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty PMS thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2023

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty PMS

Ông Nguyễn Hồng Liên – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty PMS đã báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Tổng Công ty PVMR/HĐQT phê duyệt, với sự quyết tâm cao của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong Công ty trong năm vừa qua cùng với sự hợp tác, tin tưởng ủng hộ của đối tác, Công ty PMS đã đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

 • Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2022: đạt 138,6 % so với kế hoạch năm 2022, tăng 45.1 % so với cùng kỳ năm 2021
 • Lợi nhuận trước thuế: đạt 140,5% so với kế hoạch năm 2022, tăng 79,6% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Lợi nhuận sau thuế là: đạt 134,0% so với kế hoạch năm 2022, tăng 87.3% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Nộp NSNN là: đạt 100.3% so với kế hoạch năm 2022, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Trên cơ sở phân tích những thuận lợi và khó khăn trong năm 2022, BĐH Công ty PMS đã trình kế hoạch SXKD năm 2023 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
 • Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của PMS đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng:
 • Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023
 • Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
 • Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
 • Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
 • Thông qua và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023
 • Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023
 • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận theo kết quả SXKD năm 2023 đã trình.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ