ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY PMS

Ngày 28/04/2021, tại Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Tham dự Đại hội có Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty; Ban Giám đốc, các phòng Ban chức năng Công ty PMS và sự có mặt của các cổ đông PVMR, HIAP SENG, BSR, CFTD, JGC.

Tại Đại hội, Ông Nguyễn Hồng Liên – Giám đốc Công ty PMS đã báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

 Ông Nguyễn Hồng Liên – Giám đốc PMS báo cáo tại đại hội

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Tổng Công ty PVMR/HĐQT phê duyệt, với sự quyết tâm cao của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong Công ty trong năm vừa qua cùng với sự hợp tác, tin tưởng ủng hộ của đối tác, Công ty PMS đã đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

 • Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2020 là 190,95 tỷ đồng (trong đó doanh thu cung cấp dịch vụ là 189,97 tỷ đồng, doanh thu tài chính và thu nhập khác là 0,98 tỷ đồng)
 • Lợi nhuận trước thuế : 3.89 tỷ đồng
 • Lợi nhuận sau thuế là: 2.56 tỷ đồng.
 • Nộp NSNN là: 6,02 tỷ đồng.

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi và khó khăn trong năm 2020, chỉ tiêu doanh thu của Công ty PMS ước lập kế hoạch năm 2021 :

 • Tổng doanh thu thực hiện : 180 tỷ đồng
 • Lợi nhuận trước thuế : 5,4 tỷ đồng
 • Lợi nhuận sau thuế là: 4,32 tỷ đồng.
 • Nộp NSNN là: 7,83 tỷ đồng.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của PMS đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng:

 • Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021
 • Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
 • Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
 • Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
 • Thông qua và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021
 • Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021
 • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
 • Thông qua Phương án huy động bổ sung vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng
 • Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ PMS lần thứ 5
 • Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
 • Ông Nguyễn Thanh Sơn – CTHĐQT và Ông Nguyễn Hồng Liên – Giám đốc Công ty trao hoa chúc mừng ông Võ Ngọc Tuyên  được bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại PMS 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ